Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Petromont

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33729003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PETROMONT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości Petromont Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niemcach ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości :
1. nieruchomość gruntową zalesiona działka nr 285/1 o powierzchni 3,5100 ha Obr. 0010 położona m. Osowa gm. Hańsk pow. Włodawa woj. Lubelskie. Dla w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr LU1W/00038709/5 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie. - cena wywoławcza 41 750 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt)
Wadium w wysokości 5 000 zł ( pięć tysięcy złotych ) musi wpłynąć na rachunek bankowy nr
16 1240 1503 1111 0010 6534 3455 w terminie do dnia 13.12.2017 r do godz. 17:00 Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w wartości nominalnej na wskazany przez oferenta rachunek bankowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-489 Lublin "Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 56/15
Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2017r. do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017r o godzinie 10;15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin
Oferta powinna zawierać dokładne wskazanie imienia i nazwiska bądź nazwy oferenta, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z nie starszym niż trzymiesięczny wypisem z właściwych rejestrów, a ponadto numerem dowodu osobistego, PESEL, NIP i REGON oraz adres, na który ma być kierowana do oferenta korespondencja związana z jego uczestnictwem, oraz dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją, wykazującymi legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych właściwych rejestrów oraz potwierdzenie uiszczenia wadium) Oferta powinna zawierać również oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości.
Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 w godzinach 9-17.
33729003
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne