Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33729141
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Mazowieckiego 7

Szczegółyogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
na podstawie art. 4 pkt 9, art. 124 ust. 1 i 2 oraz 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016. 2147 ze zm.)
Starosta Radomski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młódnice, gmina Przytyk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 678, poprzez udzielenia zezwolenia w celu wykonania prac budowlano-montażowych związanych z przebudową linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z wymianą słupa w granicy, przebiegających w pasie o szerokości 6 m i długości 9,5 m.
Według zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej RA1R/00070493/7 jako właściciel działki nr 678 figuruje zmarły Pan Stanisław Rucisław Oparcik, s. Stefana i Marianny.
W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanej nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu - budynek przy ulicy Granicznej 24, pok. 310 (II piętro), tel. (48) 36-55-801 wew. 412.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wydana decyzja w sprawie zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się również na okres dwóch miesięcy, tj., od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 1 lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Gminy Przytyk, na stronach internetowych organu prowadzącego www.radompowiat.pli www.spradom.finn.ploraz przekazuje Sołtysowi wsi Młódnice celem powiadomienia zainteresowanych osób w zwyczajowo przyjęty sposób.
33729141
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne