Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153699
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt VIII Ns 756/17 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 434.794 złotych tytułem odszkodowania
za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej
w obrębie 01 Miasto Końskie oznaczonej jako działki nr 23/3 o powierzchni 0,0531 ha i 23/4
o powierzchni 0,1915 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości przysługujące na dzień
27 września 2012 r. - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu."

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne