Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

lubuskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33735809
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Sikorskiego

SzczegółyZarząd Województwa Lubuskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące kryteria:
1/ wykształcenie wyższe,
2/ co najmniej 10-letni staż pracy w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
3/ stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6/ obywatelstwo polskie.
Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
1/ podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.,
2/ opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu pisemną koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną i finansową) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na okres obejmujący 5 kolejnych lat począwszy od 1 stycznia 2017 r.; preferowane parametry dokumentu - do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
3/ życiorys,
4/ kwestionariusz osobowy z fotografią,
5/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
6/ kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
7/ zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
8/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
9/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10/ oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11/ oświadczenie kandydata o następującej treści: "oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy",
12/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Powyższe dokumenty składać należy - w zamkniętych kopertach z napisem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. NIE OTWIERAĆ" i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie. O dacie złożenia wniosku w przypadku jego wysłania decyduje data stempla pocztowego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 22 stycznia 2018 r.
Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. uzyskać można w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 5, 65 - 057 Zielona Góra, tel.: 68 45 65 297 lub 68 45 65 459.
33735809
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne