Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs ofert.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33736755
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-005 Rzeszów
Ulica
Fredry 9

SzczegółyZespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

OGŁASZA KONKURS OFERT
i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych:
I. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
1) Podstawowa opieka stomatologiczna : Harta, Białka
II. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
1) porady lekarza POZ w Przewrotne, Hyżne, Zaczernie, Dynów, Harta, Rudna Mała, Borek Stary, Tyczyn, Głogów Młp., Boguchwała, Łubno, Sokołów Młp.
2) porady lekarza pediatry: Błażowa, Hyżne, Tyczyn, Dynów, Głogów Młp.
III. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
porady z zakresu ortopedii dziecięcej : Rzeszów
porady z zakresu chirurgii dziecięcej : Rzeszów
porady z zakresu chirurgii : Błażowa
porady z zakresu urologii: Rzeszów
porady z zakresu laryngologii : Rzeszów
porady z zakresu ginekologii : Dynów
porady z zakresu reumatologii : Rzeszów, Sokołów Młp.
lekarz ze specjalizacja medycyny pracy : Rzeszów
IV.DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
W Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.
V.ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
porady z zakresu lekarskiej opieki medycznej w ZOL-ach: Dynów, Błażowa
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 - w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 29.12.2017r. do godziny 15.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2018r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia minimum 30.06.2018
6. Termin związania ofertą - do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
33736755
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne