Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniud do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie, Dopiewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33736855
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-070 Dopiewo
Ulica
Leśna

SzczegółyDopiewo, dnia 20 grudnia 2017 r.
RPPiOŚ.6721.15.2015
RPPiOŚ.6721.01.2016
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOPIEWO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Uchwały Nr XII/162/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.10.2015 r. oraz Uchwały Nr XVI/228/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.02.2016r. r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gmina Dopiewo,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02 stycznia 2018 r. do 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu
11 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:
o godz. 9:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo,
o godz. 10:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gmina Dopiewo,
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 r. na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Dopiewo.
33736855
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne