Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

śląskie, Zawiercie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153813
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Nr GMS.6853.0113.2016.BS

Ogłoszenie
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości


Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), Starosta Zawierciański

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zawierciu, ozn. jako działka nr 11 k.m. 71 obręb Zawiercie jedn. ewid. Zawiercie (KW CZ1Z/00039819/8), poprzez udzielenie zezwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie: 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4 - reprezentowanego przez Wykonawcę - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą: ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław - w celu udzielenia zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości (objętej hipoteką przymusową) przewodu służącego do przesyłania gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. gazociągu wysokiego ci?nienia DN250 relacji Trzebiesławice-Częstochowa odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie na długo?ci 120,2m wraz ze strefą kontrolowaną o pow. 721,2m², które to ograniczenie obejmuje także możliwo?ść zajęcia przedmiotowej nieruchomo?ci na okres do 6 miesięcy
od momentu rozpoczęcia robót w pasie montażowym o pow. 2004,0m², w celu wykonania prac budowlano-montażowych.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, ul. Sienkiewicza 34 pok. nr 11, tel. 32 450 71 65.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianej nieruchomości
we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego
w sprawie o udostępnienie przedmiotowej nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej
na przeprowadzenie ww. inwestycji.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne