Ogłoszenie

Ogłoszenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33739738
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-983 Warszawa
Ulica
Kondratowicza 20
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej "K.p.a.", art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1438), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PSG Sp. z o.o. złożony w dniu 12.12.2017 r. przez pełnomocnika Panią Agatę Poślada i uzupełniony w dniu 19.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa o długości ok. 28,5m, przy ul. Zamiejskiej na dz. nr ew. 19/3-cz., 27/5-cz. i 27/4 w obrębie 4-10-03, na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 "K.p.a." stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania (do dnia wydania decyzji), a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ze względu na terminy postępowania ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu.
33739738
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne