Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33741797
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-552 Kraków
Ulica
Wielicka 30

SzczegółySyndyk masy upadłościJacka Kudlańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Namarol-Budowa- Montaż Maszyn i Urządzeń Przemysłowych w upadłości z siedzibą w Krakowie
ogłasza pisemny nieograniczony konkurs ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni gruntu 7,0372 ha
- zabudowanych budynkami o funkcji biurowej, produkcyjnej i magazynowej, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych przy ul. Stoczniowców 1 w Krakowie, o następujących numerach: 46/1 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00183478/2, 46/2 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00449987/6 oraz 46/2 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00449984/5 - wszystkie prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Myśliwska", nieruchomości zasadniczo są położone w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, częściowo na terenach dróg, wód powierzchniowych, terenach łąk i zieleni łęgowej oraz terenach zieleni urządzonej.
Operat szacunkowy dotyczący oferowanych do sprzedaży nieruchomości stanowiących zwarty kompleks, posiadający dostęp do drogi publicznej, jak i wspólne rozwiązania komunikacyjne w obrębie wszystkich działek oraz inne podstawowe dokumenty dotyczące przedmiotu konkursu, będą do dyspozycji zainteresowanych w okresie trwania procedury konkursowej w siedzibie upadłego przy ul. Stoczniowców 1 w Krakowie - w każdy wtorek i czwartek w godz. od 10:00 do 13:00. W tym samym czasie będzie można również dokonać oględzin nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert będzie złożenie pisemnej oferty na nabycie opisanego wyżej majątku upadłego oraz wpłacenie wadium w wysokości
3 000.000.zł - wyłącznie na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr 14 1600 1462 0006 5142 8113 6001.
Uwaga: Syndyk dysponuje zezwoleniem na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości za cenę nie niższą niż 25 402 000,00zł netto.
Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta, w tym NIP, REGON , KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- dowód wpłaty wadium,
- oferowaną cenę netto i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
konkursu a także regulaminem konkursu ofert i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z nabyciem majątku
upadłego, w tym także opłat notarialnych i sądowych.
Oferty w kopertach opatrzonych napisem "Konkurs Ofert NAMAROL" należy przesłać wyłącznie listem poleconym na adres: Biuro Syndyka 30-552 Kraków ul. Wielicka 30 LU nr 8, w terminie nadania korespondencji najpóźniej w dniu 23 lutego 2018 r.
Pozostałe postanowienia:
1. Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach konkursu będzie można uzyskać w Biurze Syndyka, w dniach 23, 25 i 26 stycznia 2018 r. od godz.10:00 -12:00. W tym terminie syndyk będzie udzielał zainteresowanym informacji także pod numerem telefonu 604 404 248.
2. Treść niniejszego obwieszczenia oraz regulaminu konkursu ofert będą również dostępne na stronie internetowej: www.syndyk-krakow.pl
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Wielickiej 30 LU nr 8 w Krakowie. Osoby, które złożą ofertę spełniającą wyżej wskazane warunki, mają prawo uczestniczyć przy ich otwarciu w charakterze obserwatorów.
4. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert spełniających warunki konkursu, będzie on uzupełniony licytacją ustną, która zostanie przeprowadzona podług warunków regulaminu konkursu ofert, w tym samym dniu i miejscu o godz. 13:00.
5. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży najdalej w terminie do dnia 28 marca 2017 r., z uwzględnieniem stosownych zapisów ujętych w regulaminie konkursu ofert.
6. Wpłacone wadium przepadnie na rzecz masy upadłości, jeżeli z przyczyn leżących po stronie wybranego oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży.
33741797
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne