Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33742682
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Poznańska 97

SzczegółyOgłoszenie
Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu ul. Poznańska 97
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.)
Ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Diagnostyki obrazowej, polegających na przeprowadzaniu opisów i ocen badań TK oraz badań RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teletransmisji, oznaczone jako usługi obrazowania medycznego CPV 85150000-5.
Czas trwania umowy: od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.12.2019r.
Czas rozpoczęcia udzielania świadczeń od 01.01.2018r. lub inny obustronnie ustalony przez strony.
Oferty w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem / nazwą oferenta oraz napisem:
"Postępowanie konkursowe nr 1/NM/2018
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Diagnostyki obrazowej, polegających na przeprowadzaniu
opisów i ocen badań TK oraz badań RTG
w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teletransmisji"
należy składać w Dziale Marketingu (budynek administracji, pokój nr 3) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu lub przesłać pocztą (ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław), w terminie do dnia 15.01.2018r. do godz. 9:00.
W przypadku przesłania oferty pocztą, napis należy umieścić na kopercie wewnętrznej.
Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofert, wzór umowy można pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienie: www.szpitalino.pl lub w Dziale Marketingu (budynek administracji, pokój nr 3, w godz. od 8.00 do 14.00).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018r. o godz. 09:30, w gabinecie Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa - Naczelnego Lekarza Szpita.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs ofert oraz ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert w terminie do dnia 31.01.2018r., poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w holu głównym Zakładu Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.
Oferent jest związany ofertą w okresie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa - Naczelny Lekarz Szpitala oraz Kierownik Działu Marketingu, odpowiednio pod numerami telefonów: 52/3545(323, 304).
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
W toku postępowania, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent ma prawo wniesienia do Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
33742682
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne