Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowgo w Chełmie I Wydział Cywilny

mazowieckie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33743495
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 1072/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 1072/17) z wniosku Anny Ciukiewicz o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Chełmie, przy ul. Nadtorowej, o nr. ewidencyjnym 189, o pow. 0,1236 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, znajdującej się w posiadaniu Anny Ciukiewicz, Elżbiety Descy, Danuty Zajączkowskiej I Marka Zajączkowskiego. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości.
33743495
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne