Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33743681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Kochanowskiego 28

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY KOZIENICKIEGO
z dnia 9 stycznia 2018 r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2017.1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017.1257)
zawiadamiam
o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 9 stycznia 2018r. decyzji Nr 8/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
"Budowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu, linii napowietrznej SN (montaż obostrzeń w linii SN) w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kozienice"
Inwestycja obejmuje działki znajdujące się w liniach rozgraniczenia drogi o numerach ewidencyjnych: 264/2, 383/2, 266/3, 385/2,386/1, 387/1, 388/1 i 389/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0022 Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice oraz działki o numerach ewidencyjnych: 107, 250/1, 252/1, 254/1, 256/1, 258/1, 260, 262, 263/1, 264/1, 261/4, 261/5, 261/6, 381/1, 383/3, 385/3, 386/2, 387/2 i 390/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0022 Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice, przeznaczone do czasowego zajęcia na okres przebudowy włączenia do drogi powiatowej, przebudowy linii SN i przepustu drogowego.
Informuję, że z treścią decyzji Nr 8/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa i Architektury, pokój Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
33743681
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne