Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33743687
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Kochanowskiego 28

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY KOZIENICKIEGO
z dnia 4 stycznia 2018 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U.2017.1496 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017.1257)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.549.2017.AC na wniosek Wójta Gminy Głowaczów z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
"Budowa odcinka drogi gminnej Lipa - Mała Wieś etap III, gmina Głowaczów".
Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 14/1 (14/3, 14/4), 14/2 (14/5, 14/6), 18/2 (18/3, 18/4), 18/1 (18/5, 18/6), 20/1 (20/7, 20/8), 20/3 (20/9, 20/10), 20/4 (20/11, 20/12), 22/3 (22/5, 22/6), 22/4 (22/7, 22/8), 24/1 (24/3, 24/4), 26 (26/1, 26/2), 28 (28/1, 28/2) i 76 położone w obrębie ewidencyjnym 0040 Mała Wieś, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów.
(Oznaczenie: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję).
Informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa i Architektury, pokój Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu rozpatrzenie sprawy nastąpi w oparciu o posiadany materiał dowodowy.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
33743687
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne