Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33743726
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Mazowieckiego 7

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art.11a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2017.1496 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz U.2017.1257) zawiadamia się, że
STAROSTA RADOMSKI
wydał decyzję nr 24.2018 z dnia 05.01.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Czarna - Bieliny obręb Bieliny i obręb Czarna na terenie gminy Pionki, odcinek o długości L=2358.44 mb.
W decyzji zatwierdzono projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Zatwierdzony podział nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych (pogrubione).
Wykaz działek pod realizację w/w inwestycji powstałych w wyniku podziałów:
obręb Czarna gm. Pionki
działki nr: 436/2, 437/2, 438/2, 439/2, 440/2, 441/2, 442/2, 445/2, 446/4, 447/4, 448/4, 450/4, 450/6, 451/4, 452/4, 453/8, 454/4, 455/4, 456/4, 457/4, 458/2, 459/4, 460/4, 461/4, 462/2, 463/2, 466/4, 467/10, 467/8, 468/4, 469/4, 470/4, 505/2, 506/2, 507/4, 507/6, 508/2, 509/2, 510/2, 511/2, 512/2, 513/2, 514/2, 515/2, 516/2, 517/2, 518/6, 518/4, 519/2, 520/2, 521/2, 1000/2,
działka nr 1006 - stanowi pas drogowy w/w drogi gminnej, bez potrzeby podziałów,
działka nr 443 - grunty pod wodami, bez potrzeby podziałów,
działka nr 997 - grunty pod wodami, bez potrzeby podziałów,
obręb Bieliny gm. Pionki
działki nr: 4/9, 6/21, 6/19, 8/15, 8/13, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/1, 185/1, 186/1, 187/1, 188/5, 188/3, 189/1, 190/1, 191/1, 192/5, 192/3, 193/1, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/5, 205/3, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/3, 210/5, 211/5, 211/3, 212/1, 213/5, 214/5, 214/3, 215/3, 216/5, 217/5, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/3, 225/5, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/3, 237/5, 238/1, 186/3.
działka nr 3 - stanowi pas drogi gminnej w/w, bez potrzeby podziałów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym, Radom ul. Mazowieckiego 7.
Od decyzji Starosty Radomskiego nr 24.2018 z dnia 05.01.2018r. przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (odwołania składa się w kancelarii pok. 021 Starostwa Powiatowego 26-600 Radom, ul. Mazowieckiego 7).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
33743726
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne