Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko

mazowieckie, Pionki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744450
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-670 Pionki
Ulica
Jana Pawła II 15

SzczegółyBurmistrz Miasta Pionki
ogłasza konkurs na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach
I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i gospodarcze.
3. Dobry stan zdrowia.
4. Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: ekonomiczny, prawny, techniczny .
5. Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
6. Nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość aktów prawnych:
Ustawa z dnia 15 września 200r. Kodeks spółek handlowych(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1577),
Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1666),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1579),
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz.U. 2017 r. poz.827),
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1289),
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tj. Dz. U z 2017r., poz.2342)
2. Znajomość branży, w której działać będzie spółka.
3. Samodzielność w pracy.
4. Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.
5. Posiadanie umiejętności negocjacyjnych.
III. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie kandydata do konkursu wraz z uzasadnieniem.
2. Życiorys zawodowy- curriculum vitae, zawierający adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. Dokument ten winien być opatrzony klauzulą " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych" ( tj. Dz.U. 2016r., poz. 922).
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym (dyplom, świadectwa pracy, opinie z poprzednich miejsc pracy).
5. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych.
6. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed złożeniem oferty).
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu zn pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, gospodarcze oraz, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe lub prokuratorskie.
Ponadto kandydat winien złożyć zwięzłą, autorską koncepcję funkcjonowania Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach w okresie najbliższych pięciu lat z uwzględnieniem sfery organizacyjnej, finansowej, prawnej i technicznej.
IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej " Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp z o.o. z siedzibą w Pionkach" należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Pionki (pok.102), Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku godz. 15.00. Liczy się data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu Miasta Pionki.
V. Dokumenty składane w kserokopiach winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydat jest zobowiązany posiadać przy sobie oryginały tych dokumentów lub poświadczone urzędowo (notarialnie) odpisy tych dokumentów, w celu przedstawienia ich członkom komisji konkursowej na jej żądanie.
VI. Każde składane oświadczenie powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.
VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
VIII. Otwarcie ofert i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym nastąpi w dniu 23 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Pionki.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miasta Pionki pok. 107 (sala konferencyjna) w dniu 26 stycznia 2018r. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:
wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze,w którym działa Spółka,
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.
Burmistrz Miasta Pionki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
Burmistrz Miasta Pionki powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
33744450
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne