Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744598
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
OGŁASZA
KONKURS OFERT
1. Przedmiotem konkursu ofert jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36 tel. 12 424-78-86 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 12.01.2018r.,
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 24.01.2018r. do godz. 9:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 24.01.2018r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.01.2018r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
33744598
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne