Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744415
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XI Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 916/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 39.814 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych) tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, położone w obrębie Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 1542/1 o pow. 0,0018 ha, nr 1659/1 o pow. 0,0214 ha, nr 1634 o pow. 0,28 ha, nr 1785 o pow. 0,14 ha, nr 1786 o pow. 0,20 ha - ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2016 r. znak: N-III.7570.1.136.2014, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobom, które wykażą swoje prawa obejmujące uprawnienie do wypłaty kwoty odszkodowania za ww. działki nabyte na rzecz Skarbu Państwa pod warunkiem, że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33744415
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne