Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Uprawy Pieczarek Myszkowiec

lubelskie, Parczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
UPRAWA PIECZAREK MYSZKOWIEC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Uprawa Pieczarek Myszkowiec Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie w upadłości, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłej Spółki położonej w Parczewie przy ulicy Polnej 73
I. Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 2775/1, 2775/4, 2775/5, 2776/2 o łącznej powierzchni 2,3090 ha ujawnionych w księdze wieczystej KW nr LU1R/00062167/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 451/2 i 451/15 o łącznej powierzchni 0,0183 ha ujawnionych w księdze wieczystej KW nr LU1R/00062172/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.
3. Prawo własności budynków i budowli posadowionych na w/w nieruchomościach.
4. Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie wymienione w Raporcie z oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki.
5. Infrastruktura sieć energetyczna, sieć wodno-kanalizacyjna, ogrodzenie, oświetlenie, drogi wewnętrzne znajdujące się na w/w nieruchomościach.
Cena wywoławcza:1 302 120,00 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące sto dwadzieścia złotych netto - bez podatku VAT).
II. Warunki przetargu
1.Ofertę nabycia przedsiębiorstwa należy przesłać, w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie listem poleconym z oznaczeniem oferenta oraz z adnotacją "Oferta przetargowa Pieczarki" na adres biura syndyka: Tadeusz Szewczyk Sobieszyn 10; 08-504 Ułęż do dnia 26 lutego 2018r., włącznie (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka)
2. Rozpoznanie ofert nastąpi w Parczewie przy ulicy Polnej 73 w siedzibie GORTAN Spółka z o.o. dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 12.00.
3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w wysokości 130 000,00 zł ( sto trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości nr 13 2490 0005 0000 4520 4523 3504 w terminie zakreślonym do składania ofert.
4. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:
a) dokładne dane oferenta, oferowaną cenę zakupu ( nie może być niższa od ceny wywoławczej, dowód wpłaty wadium,
b) zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przetargu oraz że nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości zastrzeżeń co do tego stanu,
d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciem
określonych w nim warunków udziału w przetargu,
5. Szczegółowy opis składników majątkowych sprzedawanego przedsiębiorstwa znajduje się w Raporcie z oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki.
6. Przedsiębiorstwo oglądać, zapoznać się raportem z oszacowania oraz regulaminem przetargu można w dniach od 19 do 21 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 -14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem lub osobą przez niego upoważnioną pod numerem telefonu: (609) 222-137.
33755070
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne