Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego

lubelskie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755971
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznego (Dz.U. z 2017 r, poz. 2101 ze zm.).
Starosta Lubartowski
informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów ewidencyjnych: 1-Nowy Antonin, 2-StaryAntonin, 3-Baran Kolonia, 4-Bykowszczyzna, 5-Czerwonka Gozdów, 6-Czerwonka Poleśna, 7-Firlej, 8-Kunów, 9-Łukówiec, 10-Majdan Sobolewski, 11-Pożarów, 12-Przypisówka, 13-Serock, 14-Sobolew, 15-Sobolew Kolonia, 16-Sułoszyn, 17-Wola Skromowska, 18-Wólka Mieczysławska, 19-Wólka Rozwadowska, 20-Zagrody Łukówieckie wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Firlej.
Wyłożenie nastąpi w okresie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8 pokój nr 12 (parter).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.
Po zakończeniu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Lubartowie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Lubartowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta Lubartowski
33755971
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne