Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755962
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 306/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.906,00 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w obrębie Sokołów, gm. Sokołów Małopolski, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 328/1 o pow. 0,0649 ha, nr 1052/0 o pow. 0,0388 ha, powstałe z podziału działek 238 i 1052/1, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.01.2016 r. nr N-III.7570.1.1162.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie w Narodowym Banku Polskim, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie, która wykaże, iż na dzień 25.08.2015 r. przysługiwało jej prawo własności działek 328 i 1052/1.
Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 1 miesiąca przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33755962
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne