Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755973
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

Szczegóły



OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. I Ns 1127/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarb Państwa, w imieniu którego i na rzecz działa Marszałek Województwa Podkarpackiego, na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.550,00 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 629/2 o pow. 0,0306 ha, położoną w obrębie Wielowieś, m. Tarnobrzeg, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2016 r. nr N-III.7570.1.1309.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie, która wykaże, iż na dzień 14.01.2015 r. przysługiwało jej prawo własności do ww działki.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33755973
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne