Ogłoszenie

Konkurs ofert

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33756610
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
OGŁASZA
KONKURS OFERT
Przedmiotem konkursu ofert jest:
KONKURS A: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii;
Konkurs B: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii ul. Skawińska 8, Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
KONKURS C: udzielanie świadczeń psychologicznych z zakresu leczenia środowiskowego
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
KONKURS D: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56 oraz (Konkurs D) w Sekcji ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych ul. Kopernika 36/210, tel. 12 424-78-86.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 lutego 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 9:00 (Konkurs A)
21 lutego 2018 roku o godz. 9:15 (Konkurs B i C), 21 lutego 2018 roku o godz. 9:30 (Konkurs D) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny
oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
33756610
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne