Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766191
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, iż w dniu 1 lutego 2018 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pod sygnaturą akt VI Ns 1326/16/S wydano postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21.531,42 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 42/100) z tytułu odszkodowania za przejętą, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 19 października 2016 roku znak WS-II-7570.1.159.2011.BST, z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa 28/96 części niezabudowanej nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 259/5 o powierzchni 0,0430 ha, obr. 105, jednostka ewidencyjna Podgórze, Miasto Kraków, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00035282/9, której własność na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 10/08 z dnia 7 listopada 2008 r., znak WI.IV.EM.5348-45-08, o ustaleniu lokalizacji odcinka drogi krajowej dla inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. Trasa Nowohucka) - odcinek od węzła "Rybitwy" do węzła "Igołomska" wraz z budową węzłów, budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S-7 na odcinku od węzła "Bieżanów" do węzła "Igołomska" oraz budowa wiaduktu nad drogą ekspresową w km 1+534 wraz z dojazdami" przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 9 marca 2009 roku i która na dzień ostateczności decyzji o lokalizacji autostrady stanowiła współwłasność odpowiednio w udziale wynoszącym 12/96 części Marii Śniecikowskiej, córki Józefa i Reginy, w udziale wynoszącym 4/96 części Marianny Mikołajczyk, córki Franciszka i Marianny, w udziale wynoszącym 12/96 części Władysława Lenarskiego, syna Józefa i Reginy.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby, które wykażą się następstwem prawnym po Marii Śniecikowskiej, Mariannie Mikołajczyk, Władysławie Lenarczyku lub tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, tj. na dzień 9 marca 2009 roku.
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
33766191
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne