Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766074
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.05.2018 r. o godz. 8.30 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W GMINIE KRZCZONÓW NA GRUNTACH WSI KRZCZONÓW SOŁTYSY I KRZCZONÓW SKAŁKA. DZIAŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE SĄ PO PRZECIWNYCH STRONACH DROGI Z KRZCZONOWA DO CHMIELA W ODLEGŁOŚCI OKOŁO 2 KM NA PÓŁNOC OD OŚRODKA GMINNEGO. DOJAZD DO DZIAŁEK DROGAMI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ. DOSTĘPNOŚĆ NIEOGRANICZONA. DZIAŁKI TWORZĄ GRUNTY KLASY RII-RIIIb.
AKTUALNIE DLA OBSZARU, NA KTÓRYM ZLOKALIZOWANA JEST NIERUCHOMOŚĆ, BRAK JEST OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZCZONÓW OBOWIĄZUJĄCYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 ROKU - DZIAŁKI NR 93 I 183 PRZEZNACZONE BYŁY DO ROLNICZEGO UŻYTKOWANIA. ZGODNIE Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAORWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZCZONÓW ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR XXXI/154/2010 RADY GMINY KRZCZONÓW Z DNIA 22 LUTEGO 2010 ROKU PRZEZNACZENIE DLA DZIAŁEK NIE ULEGŁO ZMIANIE
posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku nr LU1I/00077937/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
- działka nr 183, przeznaczenie RP - Krzczonów Sołtysy obręb 13 o pow. 1,400 ha - 52 175,00 zł
- działka nr 93, przeznaczenie RP - Krzczonów Skałka obręb 12 o pow. 0,59 ha -18 055,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:
- działka nr 183, przeznaczenie RP - Krzczonów Sołtysy obręb 13 o pow. 1,400 ha - 39 131,25 zł
- działka nr 93, przeznaczenie RP - Krzczonów Skałka obręb 12 o pow. 0,59 ha - 13 541,25 zł.
Wysokość rękojmi:
- działka nr 183, przeznaczenie RP - Krzczonów Sołtysy obręb 13 o pow. 1,400 ha - 5 217,50 zł
- działka nr 93, przeznaczenie RP - Krzczonów Skałka obręb 12 o pow. 0,59 ha - 1 805,50 zł
Nadto organ egzekucyjny informuje, że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze zm.:
- złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1),
- złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4),
- złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2),
- złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2).
- złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4).
Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3.
Powyższe dokumenty należy złożyć komornikowi w sądzie przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku niewylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź przelew na konto kancelarii komornika.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33766074
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne