Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Nowiny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766832
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-052 Nowiny
Ulica
Białe Zagłębie 25

SzczegółyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G"
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z Dz. U. 2017 r. poz. 1405) oraz w związku z uchwałą Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G", zmienionej uchwałą Nr RG-XXIII/397/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 marca 2018r. do 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny na adres: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
projekcie zmiany nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny,
prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Prognozy) w formie:
1) pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: nowiny@nowiny.com.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny.
33766832
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne