Ogłoszenie

Ogłoszenie Synyka Masy Upadłości PKS Tomaszów Lubelski Sp. o.o.

lubelskie, Krynice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766979
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PKS TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., z siedzibą w Dzierążni,
22-610 Krynice zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku (Sygn. akt V GUp 5/13)
ogłasza
przetarg ofertowy pisemny nieograniczony
na sprzedaż ruchomych składników masy
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości w postaci środków transportu.
Cena wywoławcza wynosi 235.800,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) netto.
2. Do cen wywoławczych będzie doliczony podatek VAT wynikający z przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
3. Sprzedaż wyżej opisanych składników masy nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego.
4. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.
5. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
6. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwą firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego; w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa przedmiot przetargu do swojego majątku osobistego
d) adres do korespondencji
e) oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza
f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami ksh - że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę;
g) dowód wpłaty wadium w oryginale;
h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego.
i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
k) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
8. Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie niemniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup składników masy PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierążni (sygn. akt V GUp 5/13) - nie otwierać" na adres: Sąd Rejonowy w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość w do dnia 06 kwietnia 2018r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty).
9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup wyszczególnionych składników masy jest wpłata wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej na rachunek bankowy PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, mBank nr 12 1140 1094 0000 4986 7700 1001, w terminie do dnia poprzedzającego termin na złożenie ofert (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy) oraz dołączenie oryginału dowodu przelewu do oferty.
11. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.
13. Wadium przepada na rzecz masy PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w przypadkach:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert.
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zawarcia umowy sprzedaży.
14. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
15. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferenta Sędzia Komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym; Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu.
16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
17. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość w dniu 09 kwietnia 2018r., godz. 14.00.
18. Niezwłocznie po otwarciu ofert syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny. Osoby przybyłe w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu.
19. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
20. Umowy sprzedaży zawarte będą w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
21. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.
22. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży przenoszącej własność.
23. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
25. Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości składników masy można zapoznać się w Biurze syndyka masy upadłości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu (tel. +48 723 34 45 56) lub w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, w aktach sprawy V GUp 5/13.
33766979
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne