Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzię Rejonowym Lublin - Wschód

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767096
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.05.2018 r. o godz. 08.50 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI - DZIAŁKI NR 1201/2, 1201/6, 1234, 1321/1, 1547/4, 2247/1, 3210, 3250/1, 3507, 3634/1, 4025 POŁOŻONE NA GRUNTACH WSI DRAGANY, GMINA WYSOKIE, OBRĘB 4 DRAGANY, ARK. 1, 2 I 3. DZIAŁKI STANOWIĄ GRUNTY ROLNE ORAZ CZĘŚCIOWO PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ ZAGRODOWĄ, ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTÓW WYNOSI 2,7455 HA.
NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA JEST W GMINIE WYSOKIE NA GRUNTACH WSI DRAGANY. DZIAŁKI WCHODZĄ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI. POŁOŻONE SĄ PO OBU STRONACH DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 835 PRZEBIEGAJĄCEJ Z LUBLINA W STRONĘ BIŁGORAJA I PRZEMYŚLA.
DOJAZD DO WIĘKSZOŚCI DZIAŁEK DROGAMI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ I UTWARDZONEJ. DO CZĘŚCI DZIAŁEK DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA. DO DZIAŁEK NR 1201/2, 1321/1, 2247/1 BRAK JEST FORMALNEGO DOSTĘPU - DOJAZD PRZEZ SĄSIEDNIE NIERUCHOMOŚCI. DOJAZD DO DZIAŁKI NR 1234 DROGĄ WEWNĘTRZNĄ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.
ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY WYSOKIE Z DNIA 04.09.2003 R. Z PÓŹ. ZM:
- DZIAŁKA NR 1201/2, 1234 POŁOŻONE SĄ W TERENACH ZABUDOWY WIEJSKIEJ (SYMBOL W PLANIE MR),
- DZIAŁKI NR 1201/6, 1321/1, 2247/1 POŁOŻONE SĄ W TERENACH UŻYTKÓW ZIELONYCH - ŁĄKI - ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA (SYMBOL W PLANIE RZ),
- DZIAŁKI NR 1574/4, 3210, 3250/1, 3507, 4025 POŁOŻONE SĄ W TERENACH ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ROLNEJ (SYMBOL W PLANIE RP),
- DZIAŁKA NR 3634/1 POŁOŻONA JEST W TERENACH DOLESIENIA (SYMBOL W PLANIE RLd).
RADA GMINY WYSOKIE NIE PODJĘŁA UCHWAŁY O OBJĘCIU TERENU GMINY OBSZAREM ZDEGRADOWANYM I OBSZAREM REWITALIZACJI
posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00230420/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
- działka nr 1201/2 o pow. 500 m2 przeznaczenie MR - 4 825,00 zł
- działka nr 1234 o pow. 300 m2 przeznaczenie MR - 2 895,00 zł
- działka nr 1201/6 o pow. 600 m2 przeznaczenie RZ - 739,00 zł
- działka nr 1321/1 o pow. 100 m2 przeznaczenie RZ - 123,00 zł
- działka nr 2247/1 o pow. 200 m2 przeznaczenie RZ - 246,00 zł
- działka nr 1547/4 o pow. 455 m2 przeznaczenie RP - 1 081,00 zł
- działka nr 3210 o pow. 15 400 m2 przeznaczenie RP - 36 598,00 zł
- działka nr 3250/1 o pow. 3 200 m2 przeznaczenie RP - 7 605,00 zł
- działa nr 3507 o pow. 2 400 m2 przeznaczenie RP - 5 704,00 zł
- działka nr 4025 o pow. 3 400 m2 przeznaczenie RP - 8 080,00 zł
- działka nr 3634 o pow. 900 m2 przeznaczenie RLd - 2 139,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:
- działka nr 1201/2 o pow. 500 m2 przeznaczenie MR - 3 618,75 zł
- działka nr 1234 o pow. 300 m2 przeznaczenie MR- 2 171,25 zł
- działka nr 1201/6 o pow. 600 m2 przeznaczenie RZ - 554,25 zł
- działka nr 1321/1 o pow. 100 m2 przeznaczenie RZ - 92,25 zł
- działka nr 2247/1 o pow. 200 m2 przeznaczenie RZ - 184,50 zł
- działka nr 1547/4 o pow. 455 m2 przeznaczenie RP - 810,75 zł
- działka nr 3210 o pow. 15 400 m2 przeznaczenie RP - 27 448,50 zł
- działka nr 3250/1 o pow. 3 200 m2 przeznaczenie RP - 5 703,75 zł
- działka nr 3507 o pow. 2 400 m2 przeznaczenie RP - 4 278,00 zł
- działka nr 4025 o pow. 3 400 m2 przeznaczenie RP - 6 060,00 zł
- działka nr 3634 o pow. 900 m2 przeznaczenie RLd - 1 604,25 zł
Wysokość rękojmi:
działka nr 1201/2 o pow. 500 m2 przeznaczenie MR - 482,50 zł
działka nr 1234 o pow. 300 m2 przeznaczenie MR - 289,50 zł
działka nr 1201/6 o pow. 600 m2 przeznaczenie RZ -73,90 zł
działka nr 1321/1 o pow. 100 m2 przeznaczenie RZ- 12,30 zł
działka nr 2247/1 o pow. 200 m2 przeznaczenie RZ - 24,60 zł
działka nr 1547/4 o pow. 455 m2 przeznaczenie RP - 108,10 zł
działka nr 3210 o pow. 15 400 m2 przeznaczenie RP - 3 659,80 zł
działka nr 3250/1 o pow. 3 200 m2 przeznaczenie RP - 760,50 zł
działka nr 3507 o pow. 2 400 m2 przeznaczenie RP - 570,40 zł
działka nr 4025 o pow. 3 400 m2 przeznaczenie RP - 808,00 zł
działka nr 3634 o pow. 900 m2 przeznaczenie RLd - 213,90 zł
Nadto organ egzekucyjny informuje, że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości w postaci działek nr 1547/4, 3210, 3250/1, 3507, 4025 powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze zm.:
- złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1),
- złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4),
- złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2),
- złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2).
złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4).
Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3.
Powyższe dokumenty należy złożyć komornikowi w sądzie przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku niewylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź przelew na konto kancelarii komornika.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33767096
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne