Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33767103
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.06.2018 r. o godz. 8.30 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. SOSNOWEJ 31 W ŚWIDNIKU, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 549/1 I POWIERZCHNI 2 164 M2.
NA WYCENIANĄ NIERUCHOMOŚĆ WCHODZI CZĘŚĆ ZABUDOWY BUDYNKIEM MIESZKALNYM Z SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI - SOSNOWA 29 - ZADASZONE WEJŚCIE DO DOBUDOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU. DOBUDOWA WG INFORMACJI WYKONANA BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ, NANIESIONA NA MAPIE EWIDENCYJNEJ. ŚCIANA PODŁUŻNA DOBUDOWANEJ CZĘŚCI Z OTWORAMI OKIENNYMI I WEJŚCIEM DO BUDYNKU - USYTUOWANA W GRANICY DZIAŁKI - NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI - ROZPORZĄDZENIEM MGPiB Z DNIA 10.12.1994 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U. Z 1995 R. NR 10, POZ. 46 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). WODA Z DACHU CZĘŚCI DOBUDOWANEJ ODPROWADZANA NA DZIAŁKĘ WYCENIANĄ, NIEZGODNE Z USTAWĄ - PRAWO WODNE.
DZIAŁKA NR 549/1 NIEUŻYTKOWANA, CZĘŚCIOWO OGRODZONA. NIERUCHOMOŚĆ PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO PASA DROGOWEGO ULICY SOSNOWEJ Z DOJAZDEM Z ULICY. WYCENIANA DZIAŁKA NIEUŻYTKOWANA, WYMAGAJĄCA UPORZĄDKOWANIA.
ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU NR VII/76/2003 Z DNIA 12.06.2003 R. WYCENIANA DZIAŁKA LEŻY W OBSZARZE O SYMBOLU "MN" PRZEZNACZONYM POD TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ RÓŻNYCH TYPÓW ZABUDOWY O WYSOKOŚCI BUDYNKÓW DO II KONDYGNACJI Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI DODATKOWO PODDASZA UŻYTKOWEGO W STROMYM DACHU
posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku nr LU1I/00123015/4.
Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 150 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 112 500,00 zł.
Nadto organ egzekucyjny informuje, że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź przelew na konto kancelarii komornika.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33767103
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne