Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767115
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.05.2018 r. o godz. 11.15 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/6 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 290 O POWIERZCHNI 0,0427 HA POŁOŻONEJ W ŚWIDNIKU PRZY UL. DRZYMAŁY 10A.
DZIAŁKA ZABUDOWANA JEST PIĘTROWYM, PODPIWNICZONYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 81 M2, WYBUDOWANYM W 1966 ROKU, WYKONANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE, ELEKTRYCZNE, GAZOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, TELEFONICZNE ORAZ MUROWANYM BUDYNKIEM GARAŻOWO-GOSPODARCZYM O PZ 31 M2. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIDOCZNE DUŻE ZAGRZYBIENIE ŚCIAN I SUFITÓW. DZIAŁKA MA BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ ASFALTOWEJ, KSZTAŁT DZIAŁKI REGULARNY, PROSTOKĄTNY. NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W TERENIE PRZEZNACZONYM POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ
posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku nr LU1I/00014581/5.
Udział w wysokości 1/6 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 33 178,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:
24 883,50 zł.
Nadto organ egzekucyjny informuje, że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź przelew na konto kancelarii komornika.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33767115
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne