Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Zwierzyńca

lubelskie, Zwierzyniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791369
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA ZWIERZYNIEC

SzczegółyO G ŁO S Z E N I E
Burmistrz Zwierzyńca
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
1. Przedmiotem zbycia w trybie przetargu nieograniczonego jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 153/6 o powierzchni 0,1330 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 7 Topólcza. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00099762/5.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Topólczy przy drodze relacji Szczebrzeszyn - Zwierzyniec. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny budowlane i rolne. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, płaska, posiada dostęp do sieci elektrycznej, gazowej i wodnej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zagrodową.=
Cena nieruchomości: 48 000,00 zł.
Wadium: 4 800,00 zł.
2. Przedmiotem zbycia w trybie przetargu nieograniczonego jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 560/23 o powierzchni 0,1577 ha, położona w miejscowości Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00091939/1.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Zwierzyńcu przy zbiegu ulic mjr T. Chodorowskiego oraz Bat. Chłopskich. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny budowlane, usługowe oraz przemysłowe. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, płaska, posiada dostęp do sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodnej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
Cena nieruchomości: 63 800,00 zł.
Wadium: 6 380,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 21 czerwca 2018 r. w odstępach godzinnych, począwszy od godz. 900, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 18.06.2018 r. włącznie.
Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.
UWAGA:
Zastrzega się prawo odwołania przetargów bez podania przyczyn.
33791369
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne