Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791852
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 88/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.309,00 zł (osiemnaście tysięcy trzysta dziewięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1274/1 o powierzchni 0,0104 ha, położoną w Rzeszowie Obr. 223 Rzeszów-Zwięczyca II, która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego nr I-X.7820.1.4.2016 z dnia 18 lipca 2016 r., z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Skarb Państwa prawo własności do działki. Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33791852
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne