Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791918
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 774/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 214,00 zł (dwieście czternaście złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0015 Trzcinica, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1870/1 o powierzchni 0,0024 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, znak N- III.7570.1.156.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki przed dniem przejścia prawa własności działki na rzecz Skarbu Państwa.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33791918
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne