Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informujące o przyjęciu projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33793782
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Plac Teatralny 2

SzczegółyO g ł o s z e n i e
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)
w związku z art. 1 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),
informuję o przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
oraz zawiadamiam o możliwości
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu ww. Planu
w dniach od 29 maja do 29 czerwca 2018 r.
Projekt ww. Planu oraz Prognoza udostępnione będą do wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marsz.
J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek w dniach jak wyżej, w godz. od 9oo do 14oo, a także zamieszczone w tym okresie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na stronie: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl
Konferencja konsultacyjna projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu
26 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali Patio I w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 1).
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski mogą być składane do dnia 29 czerwca 2018 r.:
1) w formie pisemnej na adres Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Biura, adres jak wyżej;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl;
4) przez platformę ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu wskazanego wyżej pozostaną bez rozpatrzenia.
33793782
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne