Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33795519
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SZPITAL WOJEWODZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

SzczegółySZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z art. 26, 26a, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160, z późniejszymi zmianami) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
okulistyki w Oddziale Okulistycznym oraz Poradni Okulistycznej.
Przedmiot umowy stanowi prowadzenie oddziału wraz z całodobowym udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Okulistycznym oraz w Poradni Okulistycznej.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz wzorem oferty można zapoznać się w Dziale Administracyjnym w Sekcji kadrowo-płacowej lub na stronie internetowej www.szpital.suwalki.pl oraz pod nr. tel. 87 56 29 416 lub 504 118 883. Oferty należy składać w Sekretariacie Udzielającego Zamówienie, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem.
Oznakowanie oferty (koperty) powinno zawierać:
Imię i nazwisko / nazwę Oferenta, adres oraz napis:
Konkurs ofert - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (pod rygorem odrzucenia).
Termin składania ofert mija 15 czerwca 2018 roku o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert Udzielający zamówienie przewiduje do dnia 22.06.2018 roku.
Z wynikami konkursu oferenci będą mogli zapoznać się w dniu 22.06.2018 na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń tutejszego Szpitala.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w całości lub w części, unieważnienia na każdym etapie w dowolnej części, zmiany terminu rozstrzygnięcia, przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00, http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl, NIP 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899
33795519
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne