Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Kapuściska-Wojska Polskiego " w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33798279
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska - Wojska Polskiego" w Bydgoszczy
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1999 i 1566), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały Nr LX/1316/18 z dnia 23 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska - Wojska Polskiego" w Bydgoszczy. Obszar planu położony jest w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Chemicznej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz) w terminie do dnia 2 lipca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
33798279
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne