Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Okole-Królowej Jadwigi " w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33798300
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
Na podstawie art. 43 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017r. poz. 1435 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały NR LX/1317/18 z dnia 23 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okole - Królowej Jadwigi" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 14 dni
od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wglądu w ww. dokument, tj. uchwały z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, będzie można dokonać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A,
III piętro.
Z chwilą wejścia w życie uchwalonego planu, ww. dokumenty dostępne będą w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy
ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, II piętro oraz na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy - www.mpu.bydgoszcz.pl
33798300
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne