Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach

podlaskie, Siemiatycze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33799809
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MIASTO SIEMIATYCZE

SzczegółyOgłoszenie o konkursie
Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 1
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone § 1 ust. 1 pkt 1-11 oraz § 2 ust.1 pkt 1 i 2 oraz osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz U. poz. 693).
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694)
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. WOJCIECHA KILARA W SIEMIATYCZACH",
w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miasta Siemiatycze,
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze
Bliższych informacji udziela Inspektor ds. organizacji opieki nad dziećmi i oświaty, tel. 856565817
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
33799809
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne