Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801303
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt
I Ns 34/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.380,00 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1081/1 o powierzchni 0,04 ha, położonej w obrębie Gliny Małe, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2016 roku, znak SPN.VII.7570.113.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą, iż na dzień 14 września 2012 roku przysługiwało im prawo własności do ww. działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33801303
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne