Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801309
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 1670/16 wydał postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.467,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1433/1 o powierzchni 0,0096 ha, położonej w Obr. Trzebuska, gmina Sokołów Małopolski, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2016 roku, znak
N-III.7570.1.544.2015, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33801309
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne