Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Augustowa

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801348
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Augustowa
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
położonej w Augustowie,
przy ul. Usługowej,
oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha ,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.
Cena wywoławcza 2 349 844, 00 zł + 23%VAT.
Wadium 450 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług oraz częściowo pod projektowaną stację transformatorową
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.
Nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj.suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 09.02.1979r. znak: Kl. WKZ 534/5/d/79 jako zespół Kanału Augustowskiego.
Przetarg odbędzie się dnia 3 września 2018 r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 30 sierpnia 2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości a w odniesieniu
do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
33801348
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne