Ogłoszenie

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801361
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-983 Warszawa
Ulica
Ludwika Kondratowicza 20
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedziba ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, złożony w dniu 09.05.2018 r. przez pełnomocnika - Pana Andrzeja Szóstakowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków linii kablowych nn 1kV i SN 15kV na działkach ew. nr 58/24 i 62/1 z obr. 4-10-12 w rejonie ul. Witebskiej, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Stronom postępowania służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie
z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
33801361
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne