Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Borbrowniki-Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801155
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 04 czerwca 2018r.
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
że dnia 04 czerwca 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.13.2018.LK o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uchyleniu decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej" od km 0+000 do km 0+526".
Informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) i z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi tj. Urzędzie Gminy Czernikowo i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Toruńskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
..................................................................................................................
33801155
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne