Ogłoszenie

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniiu administracyjnym.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801023
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-983 Warszawa
Ulica
Ludwika Kondratowicza 328
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek spółki Home Invest Poborzańska I Sp. z o.o., złożony w dniu 26.03.2018 r. i ostatecznie skorygowany w 28.05.2018 r., przez pełnomocnika Pana Jacka Tarasiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, na terenie dz. nr ew. 58-cz., 40-cz., 39/3, 39/4, 39/5, 39/9,
36/6-cz. z obrębu 4-08-17, dz. ew. nr 85/1-cz., 85/2, 4-cz. z obrębu 4-08-21, dz. ew. nr 1-cz. z obrębu 4-08-18, dz. ew. nr 92/2, 40/1-cz. z obrębu 4-08-11 w rejonie ul. Wysockiego, na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 28.05.2018 r. pełnomocnik wnioskodawcy, Pan Jacek Tarasiuk wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z przedmiotowego postępowania działki ew. nr 85/3 z obrębu 4-08-21. Tym samym planowana inwestycja nie będzie obejmowała terenu w/w działki.
Stronom postępowania służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie
z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
33801023
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne