Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9

wielkopolskie, Murowana goślina

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33802214
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Pl. Powstańców Wielkopolskich
Osoba kontaktowa
GMINA MUROWANA GOŚLINA

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały Nr XLII/408/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie, którego granice określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina w terminie do dnia 4 lipca 2018 roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
33802214
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne