Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie część A

wielkopolskie, Murowana goślina

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33802223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Pl. Powstańców Wielkopolskich
Osoba kontaktowa
GMINA MUROWANA GOŚLINA

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A, którego granice określono na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 czerwca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. w godzinach: poniedziałek 8.00 do 17.30, wtorek - piątek od 8.00 do 12.30 w Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, w pokoju nr 14. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 17:00 w Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, w sali nr 13. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy, pl. Powstańców Wlkp. 9, w pokoju nr 14, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina na adres Urzędu Miasta i Gminy pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 sierpnia 2018 r.
33802223
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne