Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33802664
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 841/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 381,34 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 34/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0015 Trzcinica, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1834/1 o powierzchni 0,0160 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 roku, znak N-III.7570.1.154.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki przed dniem przejścia prawa własności działki na rzecz Skarbu Państwa.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33802664
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne