Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33802672
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 556/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.082,67 zł (pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 67/100) tytułem odszkodowania za udział 2/6 części w wysokości 2.541,33 zł i udział 2/6 części w wysokości 2.541,33 zł za przyjęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności w nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obręb 224 Rzeszów - Biała II, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 625/3, o powierzchni 0,0047 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 marca 2016 roku, znak I - X.7820.1.3.2014, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki pod warunkiem, że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33802672
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne