Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33802677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 247/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 42.742,00 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności w nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obręb 223 Rzeszów - Zwięczyca II, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 249/1, o powierzchni 0,0497 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2016 roku, znak I - X.7820.1.4.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki pod warunkiem, że decyzja na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33802677
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne