Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33802856
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 698/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-07-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonyc:h :Wasilków,ul.Przemysłowa :
1) działki nr 6103/1 o pow.1,444m2 ,niezabudowanej,stanowiącej drogę dojazdową od ul.Przemysłowej do wszystkich działek wydzielonych pod budowę zespołu budynków mieszkalnych w układzie bliźniaczym;
2) działki nr 6103/3 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej , w stanie surowym zamkniętym;
3) działki nr 6103/5 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym zamkniętym;
4) działki nr 6103/6 o pow.391 m2, niezabudowanej ;
5) działki nr 6103/7 o pow. 392 m2,niezabudowanej ;
6) działki nr 6103/8 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym otwartym,wykonano: ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,ściany konstrukcyjne parteru i poddasza,posadzki żelbetowe,kominy wewnętrzne,słupy,podciągi,nadproża,wieńce, stropy,schody wewnętrzne i zewnętrzne ,ściany wewnętrzne ,izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne,izolacje termiczne ścian;
7) działki nr 6103/9 o pow.392 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym otwartym,wykonano: ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,ściany konstrukcyjne parteru i poddasza,posadzki żelbetowe,kominy wewnętrzne,słupy,podciągi,nadproża,
wieńce, stropy,schody wewnętrzne i zewnętrzne ,ściany wewnętrzne ,izolacje przeciwwilgociowe,
izolacje przeciwwodne,izolacje termiczne ścian;
8) działki nr 6103/10 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym,w zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym,otwartym ,wykonano:ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,ściany konstrukcyjne parteru,posadzki żelbetowe,słupy,podciągi,nadproża ,wieńce, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne;
9) działki nr 6103/11 o pow.392 m2,zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym,w zabudowie bliźniaczej, w stanie surowym otwartym,wykonano:ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,ściany konstrukcyjne parteru,posadzki żelbetowe,słupy,podciągi ,nadproża,wieńce,
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne;
10) działki nr 6103/12 o pow.392 m2, niezabudowanej;
11) działki nr 6103/13 o pow. 392 m2, niezabudowanej;
12) działki nr 6103/14 o pow.392 m2, niezabudowanej;
13) działki nr 6103/15 o pow.392 m2, niezabudowanej;
14) działki nr 6103/16 o pow.392 m2, niezabudowanej;
15) działki nr 6103/17 o pow.393 m2, niezabudowanej;
16) działki nr 6103/18 o pow.393 m2, niezabudowanej;
17) działki nr 6103/19 o pow.467 m2, niezabudowanej;
dla których Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00201100/8 [NKW: BI1B/00201100/8]
Suma oszacowania wynosi ogółem:1.631 435,00 zł (netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 223 576,25 zł (netto) przy czym do wartości działek o nr 6103/1,6103/6,6103/7, 6103/12, 6103/13, 6103/14,6103/15, 6103/16, 6103/17, 6103/18 i 6103/19 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% ,
natomiast do wartości działek o nr 6103/3, 6103/5, 6103/8, 6103/9, 6103/10 i 6103/11 podatek VAT w wysokości 8%.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj.163.144,00 zł (netto).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.06.07.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.17:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
na zlecenie Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Anna Grabowska Agnieszka Kosacka-Bobier
33802856
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne