Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33803292
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen.Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 1680/16 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.397,00 zł (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1441/1 o powierzchni 0,0456 ha, położonej w obr. 5 Trzebuska, gmina Sokołów Małopolski, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2016 roku, znak N-III.7570.1.545.2015, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do ww. nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33803292
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne